2. Zorgkantoor schrijft (regionaal) inkoopbeleid

Jaarlijks brengt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een landelijke inkoopgids AWBZ uit. Deze gids is een handreiking voor de zorgkantoren bij het maken van afspraken over kwaliteit, prijs en volume (hoeveelheid) van de te contracteren zorg. De inkoopgids is met een vertegenwoordiging van zorgverzekeraars, aanbieders en cliënten afgestemd. De zorginkoopgids geeft richting, maar is geen voorschrift. Op basis van deze inkoopgids en de eigen marktanalyse schrijft het zorgkantoor een regionaal inkoopplan (een plan waarin staat welke zorg nodig is en wat van de zorgaanbieder wordt verwacht). Het zorgkantoor legt hierin het inkoopbeleid en de inkooptechniek uit.

Meer weten over regionaal zorginkoopbeleid?

Kijk voor een voorbeeld op: www.agiszorgkantoren.nlInkoop langdurige zorg 2016 gehandicaptenzorg

 

Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2016 de zorginkoop Wlz uit te voeren. Dit inkoopkader geeft de bewegingen en afspraken weer die zorgkantoren voor 2016 gezamenlijk maken.

Voor het jaar 2016 kiezen zorgkantoren ervoor om - in lijn met de verwachtingen van cliënten-organisaties, het ministerie van VWS en zorgaanbieders - nadrukkelijker in te zetten op vernieuwing in de zorginkoop en focus op kwaliteit en cliëntgerichtheid. Daar waar 2015 nog in het teken stond van de overgang van AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en het toegroeien naar een nieuwe situatie kiezen zorgkantoren voor 2016 voor een inkoopprocedure waarin dialoog en verbeteringen in de zorg voor cliënten centraal staan. Dit jaar hebben de zorgkantoren gekozen voor het opstellen van een uniform inkoopkader per sector.

Het zorgkantoor: 'Het is goed om cliënten zelf te spreken. Het brengt de effecten van zorg tot leven.'

Klik hier voor het inkoopkaderdocument
Klik hier voor de VraagRaakbrief
Klik hier voor de praatplaat
Klik hier voor de publieksversie