1. Marktanalyse zorgkantoor, ervaringen cliënten en stakeholders


Zorgkantoren evalueren de ervaringen met de geleverde zorg en het inkoopproces van het voorgaande jaar. Het zorgkantoor bespreekt uitkomsten van kwaliteitsonderzoek en cliëntenraadplegingen en voert gesprekken met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en gemeenten ter voorbereiding op het schrijven van het regionale zorgbeleid (een plan waarin staat welke zorg nodig is en wat van de zorgaanbieder wordt verwacht).

Het zorgkantoor neemt kennis van het cliëntenperspectief door:

  • contact met gehandicapten- en patiëntenorganisaties (www.iederin.nl)
  • signalen van individuele cliënten die bij de afdeling zorgbemiddeling van het zorgkantoor binnen komen
  • regionale bijeenkomsten met diverse cliëntenraden
  • tripartiet overleg zorgkantoor, zorgaanbieder, cliëntenraad (voorjaar, najaar)
  • kwaliteitsmetingen, klantervaringsonderzoek
  • contact met leden vanuit cliëntperspectief in de Raad van Advies van het zorgkantoor (vertegenwoordigers van cliënten vanuit de gehandicaptensector, geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg)

Cliëntenraad & zorgkantoor


Tijdens het voorjaarsoverleg tussen zorgkantoor en aanbieder of tijdens bijeenkomsten met het zorgkantoor heeft de cliëntenraad de mogelijkheid om criteria en thema’s vanuit het cliëntenperspectief in te brengen.

Diverse zorgkantoren organiseren centrale bijeenkomsten voor cliëntenraden en cliëntenorganisaties. De bespreekpunten worden meegenomen in het regionale beleid van dit specifieke zorgkantoor. Bijvoorbeeld om speerpunten te formuleren die gebruikt worden bij de toetsing van zorginstellingen door zorgkantoren. Cliëntenraden en cliëntenorganisaties kunnen bij deze bijeenkomsten aangeven aan welke kwaliteitskenmerken de in te kopen zorg over het algemeen moet voldoen.

Zorgkantoren nodigen cliëntenraden van een specifieke zorginstelling uit om in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over de door cliënten ervaren kwaliteit en uitkomsten van kwaliteitsonderzoek in de instelling.

Inbreng cliëntenraad


De cliëntenraad kan nagaan of er kwaliteits- en inkoopcriteria vanuit cliëntenperspectief zijn opgenomen in het inkoopbeleid en het inkoopcontract. De cliëntenraad kan signalen uit de achterban, uitkomsten van cliëntervaringsonderzoek en criteria (voorwaarden) vanuit het cliëntenperspectief rond medezeggenschap en kwaliteit van zorg met het zorgkantoor bespreken.