6. Aanbieders leveren zorg, zorgkantoor ziet toe

Op basis van ervaringen van cliënten gedurende het jaar, de uitkomsten van cliëntenraadplegingen en van kwaliteitsonderzoek is een zorginstelling verplicht om een plan van aanpak te maken voor kwaliteitsverbeteringen. Het zorgkantoor ziet hierop toe door bijvoorbeeld steekproefsgewijs rapportages op te vragen. De cliëntenraad helpt de kwaliteit van de zorg te bewaken.

De cliëntenraad heeft een verzwaard adviesrecht over de verbeteringen die worden uitgevoerd. De cliëntenraad heeft daarmee medezeggenschap over het bewaken van een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het delen van deze ervaringen met het zorgkantoor stimuleert het proces van kwaliteitsverbetering.

Kwaliteitskader en verbetercyclus

Op basis van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg (gericht op de sectoren Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis) dient eens in de twee jaar een verplichte cliëntenraadpleging plaats te vinden. In het kader van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg eens in de drie jaar.

In de Kwaliteitskaders zijn afspraken vastgelegd over de rol van cliëntenraden bij de kwaliteitsverbetering van de zorg. De cliëntenraad heeft een verzwaard adviesrecht bij:
- De keuze van het bureau dat de ervaringen van de cliënten toetst.
- De vraag of er nog meer onderzoek nodig is.
- Het maken van afspraken over verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Kwaliteit van leven & Kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief


Voor cliënten is het van belang dat de zorg en ondersteuning bijdraagt aan hun kwaliteit van leven en dagelijkse bestaan. Criteria vanuit cliëntenperspectief geven aan welke thema's voor cliënten van belang zijn.

Download pdf brochure Kwaliteit van Leven 

Download pdf Kwaliteitscriteria voor mensen met een chronische aandoening