Signalen over de ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning

Uit: wegwijzer Kwaliteit en Zorginkoop

1. Zorg en ondersteuningsaanbod

 • Is er voldoende aanbod?
 • Is het aanbod afgestemd om wat cliënten nodig hebben?
 • Ervaren cliënten keuzevrijheid in aanbod en verzorger/behandelaar?

2. Zorgplan

 • Worden cliënten/vertegenwoordigers actief betrokken bij het opstellen en evalueren van het plan (zorg(leef)plan, behandelplan, begeleidingsplan, ondersteuningsplan)?
 • Hebben cliënten/vertegenwoordigers inspraak in het zorgplan en wordt er met hen (vertegenwoordigers) overlegd?
 • Wordt het plan overeenkomstig de afspraken uitgevoerd?

3. Communicatie en informatie

 • Worden cliënten/vertegenwoordigers geïnformeerd over voor hen belangrijke zaken zoals over hun verzorging/behandeling, medicatie, klachtenregeling, huisregels en inspraakmogelijkheden?
 • Hoe is de bejegening; wordt er naar cliënten geluisterd?

4. Lichamelijk welbevinden

 • Is er voldoende aandacht voor het lichamelijk welbevinden en wordt er adequaat gehandeld?
 • Is er voldoende tijd en aandacht bij de persoonlijke verzorging?
 • Hoe waarderen cliënten de maaltijden?

5. Woon- en leefomstandigheden

 • Zijn cliënten tevreden over hun woon- en leefruimte?
 • Is er voldoende privacy?
 • Is de sfeer in de algemene ruimten prettig?

6. Wordt alles goed schoongehouden?

 • Veiligheid wonen/verblijf
 • Voelen cliënten zich veilig in hun woonruimte?
 • Is de woonomgeving (bijvoorbeeld de algemene ruimten) veilig?
 • Is er voldoende toezicht?
 • Voelen cliënten zich veilig bij de zorgverleners en de andere cliënten op de afdeling?

7. Participatie en autonomie

 • Zijn er voldoende mogelijkheden voor activiteiten en dagbesteding?
 • Sluiten die aan bij wat cliënten willen en zinvol vinden?
 • Kunnen cliënten hun leven naar eigen inzicht invullen?
 • Is er voldoende ondersteuning bij het realiseren van keuzes?

8. Psychisch welbevinden

 • Is er voldoende aandacht voor het psychisch welzijn van cliënten?
 • Voelen cliënten zich serieus en met respect behandeld?

9. Personeel

 • Is er voldoende en bekwaam personeel aanwezig?
 • Worden cliënten tijdig en met aandacht geholpen?
 • Wordt er vakkundig en veilig gewerkt?

10. Samenhang in de zorg

 • Hebben cliënten/vertegenwoordigers een vaste medewerker als aanspreekpunt en is die ook beschikbaar?
 • Hoe is de overdracht tussen hulpverleners?
 • Is er een goede samenwerking en afstemming met ketenpartners?

Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van de wegwijzer Kwaliteit en Zorginkoop.