Zorginkoop

Het zorgkantoor


De uitvoering van de AWBZ is sinds 1998 in handen van regionale zorgkantoren. Het zorgkantoor is een zelfstandig werkend kantoor zonder winstoogmerk (een uitvoeringsorganisatie), verbonden aan de regionaal grootste zorgverzekeraar (concessiehouder). Zorgkantoren concurreren niet. Het is hun taak om te zorgen dat zorgvragers overal in het land gelijke toegang hebben tot AWBZ-gefinancierde zorg en dat die zorg kwalitatief goed is.
Jaarlijks stelt het ministerie van VWS vast hoeveel geld beschikbaar is waarvan de AWBZ-zorg geleverd mag worden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verdeelt het budget (de contracteerruimte) over de zorgkantoorregio’s.

[Contracteerruimte = budget om in een bepaalde regio aan de zorgvraag te voldoen.]


Jaarlijks maken zorgkantoren op basis van hun inkoopbeleid afspraken met zorgverleners en zorginstellingen over de te leveren zorg en begeleiding in een specifieke regio. Afspraken over de omvang (volume), de prijs en de kwaliteit van de zorg worden vastgelegd in contracten. Het contracteren van zorginstellingen en het onderhandelen over de hoeveelheid en kwaliteit van de zorg wordt zorginkoop genoemd.

Taken zorgkantoor


Een zorgkantoor heeft als taak om te zorgen voor voldoende, kwalitatief goede en doelmatige zorg die aansluit bij de vraag van de cliënt. De zorgkantoren leggen hun doelen rond de inkoop van zorg vast in een regionaal zorgbeleid (o.a. beleidsplan opstellen, zorg contracteren, overleg voeren met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en gemeenten in de regio).

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de inkoop van zorg in de eigen regio. Het zorgkantoor sluit contracten met verschillende zorgaanbieders: de contractering. Daarmee staat vast welke zorgaanbieders zorg gaan leveren. Vervolgens bepaalt het zorgkantoor hoeveel en welke zorg deze zorgaanbieders mogen leveren: de inkoop.

Een zorgkantoor bepaalt zelf hoeveel zorg bij een bepaalde instelling wordt gekocht, op basis van de prijs en de kwaliteit. Het zorgkantoor heeft daarmee de mogelijkheid om met zorgaanbieders te onderhandelen over de kwaliteit van zorg. Instellingen met een goede kwaliteit kunnen meer zorg gaan leveren, terwijl minder goed presterende instellingen minder zorg mogen leveren of een lager tarief (minder geld) krijgen.

Het zorginkoopproces 


Het zorgkantoor maakt met een zorgaanbieder een afspraak voor één jaar. Bij deze afspraak wordt uitgegaan van een schatting van de benodigde zorg. De in het voorgaande jaar verstrekte zorg is hierbij een belangrijke referentie. Behalve de afspraken voor een bepaald jaar kunnen ook afspraken worden gemaakt voor meerdere jaren zoals bijvoorbeeld over de aanpak van wachtlijsten en over ketenzorg. Bij de schatting van de zorg door één zorgaanbieder betrekt het zorgkantoor ook de inschatting van de benodigde zorg in de gehele regio van het zorgkantoor.

De inkoop


Er is minimaal tweemaal per jaar overleg tussen de gecontracteerde zorgaanbieders en het zorgkantoor, in het voorjaar en het najaar. Tijdens het voorjaarsoverleg gaat het met name over de inhoud en de kwaliteit van de geleverde zorg. Tijdens het najaarsoverleg gaat het over de kwantiteit (hoeveelheid) van de te leveren zorg, uitgewerkt in productieafspraken en contracten voor het komende jaar.

[Productieafspraken = Overeenkomst tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder over de omvang en tarieven van de te leveren zorg.]