Langdurige Zorg

AWBZ - Wet Langdurige Zorg

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor langdurige zorg en voor onverzekerbare risico's via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. In 2015 komt er een nieuwe wet voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in instellingen. De nieuwe wet gaat de huidige AWBZ vervangen. De werknaam voor de nieuwe wet is de Wet langdurige zorg (Wlz).

Extramuralisering

In het kader van het scheiden van wonen en zorg, ook wel extramuralisering genoemd, is de AWBZ de afgelopen jaren aangepast. Sinds 2003 is er geleidelijk meer marktwerking ingevoerd in de extramurale AWBZ-zorg. De eerste stappen waren de ontschotting van de markt, de invoering van de AWBZ-brede functiegerichte aanspraken en de invoering van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) nieuwe stijl. In 2004 is de contracteerplicht vervallen voor de extramurale AWBZ-zorg.
Met ingang van 1 januari 2009 is de zorgzwaartebekostiging ingevoerd voor verblijfszorg. Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig heeft.

Sinds 2013 krijgen nieuwe cliënten die verzorging en verpleging (V&V) nodig hebben, vaker een indicatie voor zorg thuis (extramurale zorg). Het verblijf in een instelling wordt voor hen niet meer door de AWBZ vergoed. Opname in een verzorgingshuis of instelling wordt daarmee uitgesteld. Per 2014 geldt dit voor V&V-cliënten met zorgzwaartepakket (zzp) 3 en in 2015 voor cliënten die zzp 4 hebben.

De extramurale zorg verdwijnt uit de AWBZ. Vanaf 2015 betaalt de Wet langdurige zorg alleen nog de zwaarste, langdurige zorg. Lichtere zorg gaat naar gemeenten of naar de zorgverzekering. Gemeenten gaan zorgen voor de begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis (Wmo, Jeugdwet). De zorgverzekeraar regelt medische zorg (Zvw). De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de langdurige (gehandicapten)zorg (Wlz).

Voor bijna de helft van het aantal cliënten dat gebruikmaakt van de gehandicaptenzorg, zo’n 71.000 cliënten, verandert de zorg en ondersteuning. Vrijwel al deze cliënten zijn vanaf 2015 voor zorg en ondersteuning op de gemeenten aangewezen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Ingangsdatum Langdurige Zorg

De geplande ingangsdatum van het wetsvoorstel Langdurige Zorg is 1 januari 2015. Dat is tegelijk met het wetsvoorstel Wmo 2015 waarbij gemeenten geheel verantwoordelijk worden voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking die thuis wonen.

Ook de nieuwe Jeugdwet gaat vanaf 1 januari 2015 van start.
In de Jeugdwet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Meer informatie? Kijk op www.iederin.nl, www.vgn.nl en www.hervorminglangdurigezorg.nl