Gedeeld belang

De contacten tussen zorgkantoren en cliëntenraden zijn de laatste jaren op gang gekomen. Zorgkantoren hebben behoefte aan de inzichten van de gebruikers in de kwaliteit van de zorg. Die inzichten bepalen mede de keuzes die zorginkopers maken. Cliëntenraden zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten van de zorginstelling. De cliëntenraad heeft als taak de collectieve belangen van de cliënten van een zorginstelling (of een locatie) te behartigen, zodat goede kwaliteit van zorg en ondersteuning gewaarborgd wordt. De cliëntenraad is in principe degene die in staat zou moeten zijn een mening te hebben over de kwaliteit van de zorg.

Het gedeelde belang van het zorgkantoor en de cliëntenraad is het streven naar goede kwaliteit van zorg en dienstverlening waarbij de cliënt centraal staat en zorg op maat geboden wordt en waar ook ruimte is voor de betrokkenheid van zijn sociale netwerk. Geen standaard-zorg, maar zorg op individuele maat. Dit alles binnen de beschikbare financiën en op basis van de toegekende zorgzwaarte.

Zorginkoop en medezeggenschap kwaliteit


Beïnvloeding van de zorginkoop door de cliëntenraad past bij de reguliere werkzaamheden van een raad. De medezeggenschap over de kwaliteit van zorg en ondersteuning vormt een bruikbare ingang tot het beïnvloeden van de zorginkoop door een cliëntenraad.
Kwaliteitsonderwerpen die op de agenda staan met het bestuur/de zorgaanbieder kunnen ook van belang zijn voor het zorginkoopproces. Een cliëntenraad adviseert de zorgaanbieder op basis van klachtenrapportages, uitkomsten van kwaliteitsonderzoek, cliëntervaringsonderzoek en stimuleert verbetertrajecten. Op basis van deze adviezen en ervaringen kan een cliëntenraad thema’s en inkoopcriteria vanuit cliëntenperspectief (voorwaarden) selecteren om in te brengen in de zorginkoop.