Cliëntenraden

Actieve rol cliëntenraden

Een cliëntenraad kan er voor kiezen betrokken te zijn bij het zorginkoopproces. Hij kan kiezen voor een zeer actieve rol: aanwezig zijn bij gesprekken over productieafspraken, zelf het zorgkan- toor benaderen, ingaan op uitnodigingen van het zorgkantoor om te praten over de kwaliteit in de eigen instelling, actief het inkoopbeleid van het zorgkantoor volgen, de jaarcyclus van het zorgin- koopproces volgen. Hij kan ook kiezen voor een minder actieve rol: bijwonen van door zorgkanto- ren georganiseerde bijeenkomsten, agendapunten aandragen, op de hoogte gehouden worden.

Deskundigheid cliëntenraad

Noodzakelijk is dat de cliëntenraad deskundigheid opbouwt over het inkoopproces. Het zorgkan- toor kan bijvoorbeeld uitgenodigd worden om de jaarcyclus toe te lichten en aan te geven wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor cliëntenraden om de zorginkoop te beïnvloeden. De zorgaanbieder kan de deskundigheid van de cliëntenraad versterken door de raad tijdig te informeren en te faciliteren (budget externe ondersteuning, trainingen etc.).