Meepraten over zorginkoop

Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg (vastgelegd in de Wet langdurige zorg, Wlz). Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg. Jaarlijks maakt het zorgkantoor afspraken met zorgaanbieders over de te leveren zorg. Het zorgkantoor sluit hiervoor contracten af met zorgverleners van langdurige zorg, zoals instellingen in de gehandicaptensector.

Het zorgkantoor koopt zorg in namens alle inwoners in een regio. Zorgkantoren zijn gekoppeld aan een zorgverzekeraar. Maar ze regelen de zorg voor iedereen die langdurige zorg nodig die in de regio woont waar het zorgkantoor is. In Nederland zijn 31 zorgkantoorregio’s.

Kwaliteit en wensen van cliënten

Waar moet een zorgkantoor op letten bij het inkopen van zorg en begeleiding van goede kwaliteit? Voldoet deze zorg aan de wensen van de cliënten?

Voor zorgkantoren zijn cliëntenraden belangrijke gesprekspartners voor de inkoop van langdurige zorg. Zorgkantoren willen graag van hen weten of de zorg aansluit bij de wensen die cliënten hebben.

Door de ervaringen en wensen van cliënten in te brengen in de zorginkoop, stimuleert de cliëntenraad verbetering van zorg en ondersteuning. Maar hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop?

Deze website bundelt informatie, adviezen en handleidingen voor cliëntenraden die in gesprek willen gaan met zorgkantoren.