Meepraten over zorginkoop

Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg. Het zorgkantoor koopt AWBZ-zorg in namens alle inwoners in een regio. Jaarlijks maakt het zorgkantoor afspraken met zorgaanbieders over de te leveren zorg.

Waar moet een zorgkantoor op letten bij het inkopen van zorg en begeleiding van goede kwaliteit? Voldoet deze zorg aan de wensen van de cliënten? Door de ervaringen en wensen van cliënten in te brengen in de zorginkoop, stimuleert de cliëntenraad verbetering van zorg en ondersteuning. Maar hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop?

Deze website bundelt informatie, adviezen en handleidingen voor cliëntenraden die in gesprek willen gaan met zorgkantoren.

Publieksversie Zorginkoopbeleid 2018-2020

 

De publieksversie van het Zorginkoopbeleid Wlz 2018-2020 gehandicaptenzorg is gepubliceerd.

Klik hier om de publieksversie Zorginkoopbeleid WLz 2018-2020 te downloaden


6-7-2017

Brief KansPlus Inkoopkader Langdurige Zorg 2018-2020 gehandicaptenzorg

Begin juni 2017 verscheen het Inkoopkader langdurige zorg 2018 -2020 voor de gehandicaptenzorg.  Een uitgave van de gezamenlijke zorgkantoren in Nederland. Een belangrijk stuk voor cliëntenraden in de verstandelijk gehandicaptenzorg (en hun achterban) die te maken hebben met de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het is van belang dat de langdurige zorg goed aansluit en blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten. Betrokkenheid van de cliëntenraad bij het inkoopproces is belangrijk.

In deze brief geeft KansPlus/VraagRaak aan wat belangrijk is:

  • (meerjarig) contract
  • betrokkenheid en dialoog
  • bestuursverklaring en governancecode
  • afspraken maken met de zorgaanbieder
  • wegwijzer Kwaliteit en zorginkoop

In de notitie "Belangenbehartiging goede en passende zorg- zorginkoop" is te lezen hoe het meepraten over zorginkoop in zijn werk kan gaan.

Indien u vragen of opmerkingen heeft: bel of mail naar ons Kennis- en adviescentrum! Wij staan u graag te woord via 030 2363750 (ma. t/m. do. van 10.00-13.00)of via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Daarnaast is het fijn als u uw ervaringen met de zorginkoop met ons wilt delen. Dit kan door een mail te sturen naar advies@kansplus.nl Het hoeft maar een kort mailtje te zijn! Wij kunnen daar van leren en onze dienstverlening aanpassen.

Brief Zorginkoop 21 juni 2017

20-06-2017

Inkoopkader langdurige zorg 2018-2020 gehandicaptenzorg

Er is gekozen voor twee aparte inkoopkaders: één voor bestaande en één voor nieuwe zorgaanbieders. Het doel hiervan is om het traject voor nieuwe zorgaanbieders te verduidelijken. De inkoopkaders zijn door de zorgkantoren gezamenlijk opgesteld en zijn van toepassing voor de contractering van zorgaanbieders voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor bestaande zorgaanbieders binnen de Wlz heeft dit kader tot doel inzage te geven in hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in 2018 (-2020).

Voor nieuwe zorgaanbieders binnen de Wlz beschrijft dit document de visie, het beleid en de te volgen procedure. Beschreven worden de ontwikkelingen in de Wlz die van belang zijn om kennis te van te hebben voor de inschrijving en op welke uitgangspunten dit inkoopkader gebaseerd is.

Bij de kaders horen 5 bijlagen:

bijlage 1- Overeenkomst eenjaring, overeenkomst meerjarig
bijlage 2a- Bestuursverklaring incl. bijlage 2 onderaanneming
bijlage 2b- Instemmingsverklaring incl. bijlage 2 onderaanneming
bijlage 3- Beleidskader Wlz 2018
bijlage 4- Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2018 ( volgt 1 november definitief 2018, tot die tijd blijft huidig voorschrift gehandhaafd)
bijlage 5- Declaratieprotocol Wlz 2018

01-06-2017

Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg opgenomen in zijn Register

Leren en verbeteren wordt de norm in de gehandicaptenzorg.Het kader maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het resultaat van een omvangrijke en intensieve samenwerking binnen de sector en is nu de norm voor de hele sector. Het kader geldt voor aanbieders van zorg die vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Door de opname in het register is het kader nu een veldnorm, waardoor het geldt als leidend principe voor het zorginkoopbeleid 2018 en het toezicht door de IGZ.
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 kunt u hier lezen. 

09-05-2017

Contouren inkoopkader Wlz 2018 bekend

Zorgkantoren hebben in ZN-verband samen de eerste contouren voor het landelijke kader voor de zorgcontractering 2018 opgesteld. Deze contouren 'Samen waarde toevoegen voor klanten' is door ZN op 25 april gepubliceerd. 

U kunt deze hier lezen. 

Hoe het Wlz inkoopbeleid 2018 werkelijk gaat uitpakken hangt af van de invulling van het landelijke Wlz-inkoopkader 2018 en individuele inkoopbeleid van de zorgkantoren. ZN en de zorgkantoren publiceren deze op 1 juni 2017.  

14-03-2017

Contracten zorginkoop deels geüniformeerd

Zorgverzekeraars, huisartsen en zorggroepen hebben de algemene bepalingen in de overeenkomsten voor een belangrijk deel geüniformeerd. Voor de contracten van 2018 (en waar mogelijk 2017) gelden uniforme landelijke afspraken over onder meer beschikbaarheid en bereikbaarheid en controles. Het gebruik van deze bepalingen moet de contractering eenvoudiger en eenduidiger maken.

De betrokken partijen hebben gezamenlijk de contracten beoordeeld. Vervolgens zijn de algemene bepalingen zo veel mogelijk geüniformeerd. Dit was één van de afspraken uit ‘Het Roer Gaat Om’ om de samenwerking en gelijkwaardigheid tussen huisartsen en zorgverzekeraars te verbeteren. De uniformering zorgt er ook voor dat het contracteringsproces gestroomlijnder verloopt.

Lokale afspraken mogelijk
In de contracten van 2018 worden er uniforme bepalingen opgenomen die bijvoorbeeld gaan over beschikbaarheid en bereikbaarheid, continuïteit van zorg, controle en fraudebestrijding. Er is afgesproken dat er in de contracten voldoende ruimte blijft voor regionale of lokale afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgverlener.

Ook is overeengekomen dat huisartsen en zorgverzekeraars komend jaar gaan kijken naar andere aandachtspunten, zoals het declaratie- en controleproces en financiële en kwalitatieve verantwoording in de ketenzorg.

14-3-2017

Extra waarborg toegevoegd in Wmo in verhouding tussen prijs en kwaliteit

In het Staatsblad is de AMvB (Algemene maatregel van bestuur) gepubliceerd die extra regels stelt om de verhouding tussen prijs en kwaliteit in de Wmo te waarborgen. Nieuw in de definitieve versie is dat de gemeente er voor mag kiezen om niet zelf een reële prijs vast te stellen. Wel moet de gemeente dan eisen dat de inschrijvende partij de voorgeschreven kostprijselementen in de prijs verwerkt en dit inzichtelijk maakt.

In de WMO is in artikel 2.6.6. vastgelegd dat de gemeente in een verordening moet vastleggen hoe zij een goede verhouding tussen de prijs en eisen die worden gesteld aan de  kwaliteit van een voorziening waarborgen. Bij het maken van een inschatting van een reële kostprijs moet de gemeente rekening houden met bijvoorbeeld het vereiste deskundigheidsniveau van het in te schakelen personeel. 

Met deze nieuwe AMVB wordt vastgelegd welke kostprijs elementen de gemeenten bij het bepalen van de reële prijs moeten meenemen en het regelt de plaats van de reële prijs in de aanbestedingsprocedure. 

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn. Bij verlenging van bestaande overeenkomsten moet bekeken worden of de overeenkomst voldoet aan de AMvB. 

De volledige tekst van de AMvB kunt u lezen in het Staatsblad

28-7-2016

Publieksversie Zorginkoopbeleid 2017

 

De publieksversie van het Zorginkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg is gepubliceerd.

Klik hier om de publieksversie Zorginkoopbeleid WLz 2017 te downloaden


16-6-2016

Inkoopkader langdurige zorg 2017 gehandicaptenzorg


De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop Wlz uit te voeren. Dit inkoopkader geeft de bewegingen en afspraken weer die zorgkantoren voor 2017 gezamenlijk maken.

Uitgangspunt voor de zorginkoop 2017 is doorontwikkeling van het landelijke inkoopkader en dialoogmodel uit 2016. Dit betekent dat consistentie van beleid op beide aspecten mag worden verwacht voor wat betreft de keuze voor het dialoogmodel en de mate van uniformering tussen verschillende zorgkantoren. Daarnaast is een uitdrukkelijk uitgangspunt dat het landelijke inkoopkader 2017 bijdraagt aan de punten zoals genoemd in ‘Waardig leven met zorg’, waarin gevraagd wordt meer keuzevrijheid en maatwerk voor cliënten te creëren en invulling te geven aan principes als persoonsvolgende bekostiging. Dit laatste uitgangspunt grijpt met name in op de inkoopsystematiek 2017, die grotendeels belegd is in binnen het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren.

Klik hier voor de kamerbrief over 'waardig leven met zorg'
Klik hier om de contouren inkoopkader WLZ 2017 te downloaden
Klik hier om het inkoopkader langdurige zorg 2017 te downloaden
Klik hier om de brief van VraagRaak te downloaden  

 

16-6-2016

Belangrijke partijen als het om uw zorgverzekering gaat

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een artikel uitgebracht met informatie over de zorgverzekeringen waarin beschreven staat wat belangrijke partijen zijn als het gaat om uw zorgverzekering. 

Klik hier om het artikel te downloaden